POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

V dolní části stránky naleznete povinně zveřejňované informace a informace o zpracování osobních údajů.

„Nebankovní půjčka mi pomohla rozjet podnikání.“

„Chci cestovat a peníze navíc mi to umožnily.“

„Jsem snílek a rád si plním své sny.“

„Konečně pojedeme s manželem na pěknou dovolenou.“

Žádost o půjčku online
Chtěl/a bych si půjčit:
1,000 Kč
100,000 Kč
Chci si půjčit:

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů

V zájmu zachování transparentnosti, která přispívá k ochraně osobních údajů, správce osobních údajů

zveřejňuje informace o zpracování osobních údajů.

 

Účel zpracování: Zprostředkování půjček

 

Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:

 

Způsob zpracování: shromažďování, vyhledávání, používání, blokování, likvidace,

výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání,

třídění, srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava,

úprava, pozměňování, změna, výměna, doplnění,

zpřístupňování, konzultace, předávání, kombinování

Doba uchovávání: Souhlas Vámi udělený pro tyto účely zpracování je udělen na dobu neurčitou, tedy do jeho

odvolání.

Prostředky: výpočetní a komunikační technika

 

Použití manuálního zpracování osobních údajů:

 

Doba uchovávání: osobní údaje zpracovávané manuálně nejsou uchovávány

 

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:

Osobní údaje jiné než citlivé: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, datum platnosti OP, adresa, IP adresa, email,

telefon, rodinný stav, zaměstnavatel, počet dětí, vzdělání, příjmy a výdaje, bankovní účet, zdroj příjmů, údaje o

internetové aktivitě, cookies

 

Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje

citlivé):

 

citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány

 

Kategorie subjektů údajů: žadatelé o úvěr,

 

Zdroje osobních údajů: přímo od subjektu údajů,

 

Kategorie příjemců z České republiky a států EU:

orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona),

poskytovatelé a zprostředkovatelé uvedení s Seznamu

správců

 

Úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo státy EU:

Země mimo EU nebo mezinárodní

organizace, kam mají být osobní údaje

předávány:

správce nemá úmysl předávat osobní údaje do zahraničí

mimo země EU

 

Informace týkající se použitého postupu při automatizovaném rozhodování

(profilování) jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro

subjekt údajů:

správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí profilování

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Správce: DSCredit s.r.o., Čéčova 636/54, České Budějovice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 25896, IČ 05838223, DIČ CZ05838223

 

Zástupce správce: správce nejmenoval svého zástupce

 

Zpracovatel: IT

 

Pověřenec pro ochranu osobních

údajů:

správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Poučení subjektu údajů o právním základu poskytnutí osobních údajů a následkům jejich neposkytnutí:

 

Poskytnutí osobních údajů je: požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy

 

Následky odmítnutí poskytnout správci osobní údaje:

Bez poskytnutí osobních údajů není možné zpracovat nabídku

o poskytnutí úvěru od poskytovatele úvěru.

 

Poučení subjektu údajů o jeho právech

V souladu s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) poučuje správce subjekt údajů o jeho právech.

 

Právo na informace a přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

 

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či

nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a

k informacím o zpracování jeho osobních údajů, a to písemným zasláním na adresu sídla správce.

2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. 

4. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

 

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní

údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo být zapomenut (čl. 17 GDPR)

 

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. GDPR

 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

 

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Oznamovací povinnost správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)

 

1. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

Právo přenositelnosti osobních údajů (čl. 20 GDPR)

 

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b);

b) zpracování se provádí automatizovaně.

2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

3. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

 

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku

proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na těchto

ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné

důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Automatizované rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR)

 

1. Pokud je zpracování osobních údajů realizováno na základě souhlasu subjektů údajů se

zpracováním, má subjekt údajů právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

Právo podat stížnost dozorovému orgánu

1.Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Internetová stránka úřadu je www.uoou.cz

 

Informace spotřebiteli

Provozovatel této internetové stránky, společnost DSCredit s.r.o., Čéčova 636/54, České Budějovice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 25896, IČ 05838223, DIČ CZ05838223,  je registrována u České národní banky jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Kontaktní informace

DSCredit s.r.o.
Adresa: Čéčova 636/54, 37004, České Budějovice, Česká republika
 

Odměna za zprostředkování

DSCredit s.r.o. má za zprostředkování úvěru nárok na odměnu od poskytovatele dle konkrétního typu úvěru a poskytovatele. DSCredit s.r.o. nikdy nepobírá odměnu přímo od spotřebitele. Spotřebitel má právo zažádat o informaci o výši odměny pro DSCredit s.r.o. v případě vlastní písemné žádosti.

Mechanismus vyřizování stížností

DSCredit s.r.o. postupuje v případě řešení stížností v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na základě interního mechanismu vyřizování stížností, který je spotřebiteli zpřístupněn na základě jeho písemné žádosti.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se spotřebitel obrátí na soud, je místně příslušný soud společnosti DSCredit s.r.o. v době podání žaloby. V zákonem stanovených případech na Finančního arbitra. Finanční arbitr je státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb. (více na www.finarbitr.cz ). V zákonem stanovených případech na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha1, www.cnb.cz.
Právo Klienta obrátit se na soud není tímto dotčeno.

 

Orgán dohledu

Dohled nad společností DSCredit s.r.o. vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

 

Neposkytujeme radu podle ustanovení §85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Pomůžeme vám dosáhnout finanční pohody

U nás jen výhodně

Získejte půjčku za několik minut!

Stačí odeslat žádost o půjčku přes náš online formulář. Žádost o půjčky jsou zpravidla vyřízeny do několika minut. Peníze se po schválení půjčky a podpisu smlouvy bez odkladu vyplácejí na účet nebo v hotovosti.

Mám zájem o půjčku

Bezúčelová půjčka se splatností minimálně 12 měsíců, maximálně 84 měsíců s výběrem částek od 10.000 Kč do 100.000 Kč se splátkami od 350 Kč měsíčně. Kdykoli v průběhu splácení můžete půjčku doplatit celou a to bez jakýchkoli sankcí. Zaplatíte úroky jen za dobu, kdy jste půjčku čerpali. Můžete si odložit splátky až na 4 měsíce v případě pracovní neschopnosti, nebo finanční tísně. Od půjčky můžete odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

Reprezentativní příklad: Výše úvěru 10 000 Kč, roční úroková sazba 14,88 %, RPSN 15,94 %, celkem zaplatíte 10 806 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky: 957 Kč, 947 Kč, 937 Kč, 926 Kč, 916 Kč, 906 Kč, 895 Kč, 885 Kč, 875 Kč, 864 Kč, 854 Kč a 844 Kč. Splátky a částka, kterou celkem zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za předpokladu čerpání celé výše úvěru okamžitě, bezhotovostně, v plné výši, při výše uvedené úrokové sazbě a bez poplatku, při poskytnutí revolvingového úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních splátkách se stejnou výší jistiny. Reprezentativní příklad od našeho partnera, společnosti Home Credit a.s. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Důsledky nedodržení závazků. V případě prodlení nebo jiného neplnění povinností z úvěrové smlouvy je oprávnění po vás požadovat smluvní pokuty a jiné sankce vyplývající z úvěrových smluv a úvěrových podmínek jednotlivých poskytovatelů.

Reference

Vše proběhlo rychle, vůbec žádné problémy. Děkuji

Jana, 32 let
Chci si také půjčit